Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Kruijdenberg Culinair Advies, ’s Gravenzande, kvk nummer 59933968

Algemeen

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle te sluiten overeenkomsten met Kruijdenberg Culinair Advies. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend, indien schriftelijk bevestigd door Aubainmarie. De nietigheid van een of meerdere bepalingen tast de geldigheid en toepassing van de overige bepalingen niet aan.

Definities:

Organisator: Kruijdenberg Culinair Advies .
Opdrachtgever: De (rechts-)persoon die aan de organisator een verzoek heeft gedaan om tegen betaling werkzaamheden te verrichten. Totdat een overeenkomst tot stand is gekomen wordt de opdrachtgever ook aanvrager genoemd. Bij aanmelding gaat de deelnemer akkoord met de informatie en voorwaarden van Kruijdenberg Culinair Advies beschreven zoals hieronder:
Artikel 1. Overeenkomst/Boeking
1.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever mondeling of schriftelijk (ook e-mail) een aanbod van Kruijdenberg Culinair Advies aanvaardt. De opdrachtgever ontvangt van Kruijdenberg Culinair Advies een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst.
1.2. In geval van schriftelijke aanmelding geldt de dag van ontvangst als de dag van totstandkoming van de overeenkomst. In geval van telefonische aanmelding geldt de dag waarop persoonsgegevens worden doorgegeven als de dag van totstandkoming van de overeenkomst.
1.3. De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend; aan telfouten en verschrijvingen, alsmede aan verminkte aanbiedingen kunnen geen rechten worden verleend.
1.4. Indien Kruijdenberg Culinair Advies in overleg, bij gebleken belangstelling, reeds met de uitvoering/aanpassingen van een offerte is begonnen zonder dat en schriftelijke overeenkomst tot uitvoering tot stand komt, is de aanvrager alle kosten ter voorbereiding verschuldigd. Hiermee worden o.a. de onderzoekskosten bedoeld ter verkrijging van meer informatie dan staat omschreven in de eerste vrijblijvende offerte, kosten van locatiebezichtigingen en gesprekken op locatie bij de aanvrager e.d.

Artikel 2. Betaling

2.1. Als u met minder personen komt dan waarvoor gereserveerd is, kunnen we het bedrag helaas niet in mindering brengen. Dit onder meer te maken met afspraken die we met derden maken. We raden aan dat als iemand niet kan, u een ander in de plaats meeneemt. U kunt onder overleg eventueel wel met meer personen komen waarna vanzelfsprekend hiervoor eenzelfde bedrag pp betaald kan worden.
2.2. Bij het afsluiten van de overeenkomst vindt er door de opdrachtgever betaling plaats van de begroting, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. Dit bedrag dient betaald te worden volgens de voorwaarden die op de factuur vermeld staan. De opdrachtgever ontvangt eventueel na het evenement een tweede factuur voor het restant van de begroting, alsmede voor de nog niet eerder gefactureerde kosten en eventuele creditering/debitering ontstaan door wijziging in de opdrachtbevestiging.
2.3. De opdrachtgever die niet tijdig betaalt is van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Aubainmarie is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of volledige nakoming te vorderen. Tevens is de organisator gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle terzake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten.
2.4. De opdrachtgever die niet tijdig betaalt, is aan Kruijdenberg Culinair Advies de wettelijke rente verschuldigd over het bedrag van de overeenkomst plus kosten vanaf de dag van verzuim, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt gerekend.
2.5. Tijdens een workshop gaan wij uit van maximaal een halve fles wijn per persoon. Mocht dit overschreden worden wensen wij het recht te behouden de extra flessen in rekening te brengen.
2.6. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2.7. Tenzij specifieke condities zijn overeengekomen zal de onderneming of organisatie binnen 14 dagen na factuurdatum het factuurbedrag betalen. Particulieren betalen vooraf.
2.8. Voor particuliere workshops: Betalen is reserveren en andersom. Deelnemers die betaald hebben, hebben voorrang op degene die niet of later betaald hebben.

2.9. Bij opdrachten met bedragen boven de 2000 euro vragen we een aanbetaling van 40%

Artikel 3. Opzegging door de organisator

3.1. Kruijdenberg Culinair Advies heeft ten allen tijde het recht een overeenkomst, al dan niet reeds afgesloten, te weigeren en/of te beëindigen, in geval de opdracht in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling. Kruijdenberg Culinair Advies heeft tevens het recht een overeenkomst te beëindigen indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming beschadigen kan.

Artikel 4. Annulering

4.1. Annulering van de overeenkomst door de deelnemer dient vroegtijdig meegedeeld te worden aan Kruijdenberg Culinair Advies. Als blijkt dat Kruijdenberg Culinair Advies toch kosten moet maken dan kunnen deze verhaald worden op de deelnemer.
4.2. Annuleringstermijn
U kunt maximaal twee weken voor aanvang van een workshop of cateringopdracht annuleren. Dit in verband met bestellingen en overeenkomsten die gemaakt worden ter voorbereiding.
4.3. Annuleringskosten
Mocht u annuleren binnen twee weken voor de datum van de opdracht bedragen de kosten de helft van de verwachte som van de opdracht. Als u binnen een veel kortere termijn (minder dan 4 dagen) annuleert bent u de volledige kosten verschuldigd.

Artikel 5. Schade

5.1. Kruijdenberg Culinair Advies behoudt zich het recht voor eventuele schade veroorzaakt door een deelnemer te verhalen. Restitutie van de som kan worden verleend indien betrokken deelnemer geen blaam treft.

Artikel 6. Aansprakelijkheid organisator

6.1. Indien de deelnemer op enigerlei wijze lichamelijk of geestelijk letsel oploopt, materieel verlies lijdt, schade veroorzaakt aan materiaal van de organisator of derden, dan is de deelnemer zelf verantwoordelijk hiervoor en kan de organisator Kruijdenberg Culinair Advies niet aansprakelijk worden gesteld.
6.2. De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade geleden door deelnemers als gevolg van vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmachtsituatie dan ook.
6.3. Handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; Omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Kruijdenberg Culinair Advies en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Kruijdenberg Culinair Advies kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Overmacht

7.1. In geval van overmacht heeft Kruijdenberg Culinair Advies het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de deelnemer uit dien hoofde enig recht of vergoeding van schade, kosten of interesten kan doen gelden. De organisator zal de deelnemer direct op de hoogte stellen van elk geval van overmacht en trachten een voor beider partijen bevredigend alternatief aan te bieden.
7.2. Overmacht: werkstakingen, overlijden, brand, vervoer, stremming, molest en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst niet meer van de opdrachtnemer kan worden gevergd.
7.3. Kruijdenberg Culinair Advies zal elke dienst naar beste kunnen uitvoeren en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een dienst derden in te schakelen.

Artikel 8. Publicaties

8. Drukfouten en/of kennelijke vergissingen in de publicaties van of namens de organisator binden de organisator niet. Het aanbod van de organisator gedaan in publicaties is vrijblijvend en kan worden herroepen indien daartoe aanleiding bestaat.

Artikel 9. Toepasselijk recht

9. Op de workshops en evenementen en alle andere activiteiten die Kruijdenberg Culinair Advies verzorgt zijn met deze voorwaarden het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, ook die welke slechts door een van de partijen als zodanig worden beschouwd, welke zich naar aanleiding van enige met Kruijdenberg Culinair Advies aangegane overeenkomst voordoen, kunnen uitsluitend worden berecht door de volgens de regelen van de absolute competentie bevoegde Rechter, tenzij en de Kruijdenberg Culinair Advies deelnemer zijn overeengekomen het onderling op te lossen of het geschil te onderwerpen aan een arbitrage-instantie.

10. Kopers van alcohol via Kruijdenberg Culinair Advies dienen boven de 18 jaar oud te zijn.